6 Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa kanya. Peter wants to encourage Christians who are suffering for Christ.Although Christians might suffer in this life, they will not suffer for ever.This world is not their real home. 1 Peter 4:10-11 New Living Translation (NLT). Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. 4 ), as most consistent with the use of the similar ‘be ye’ in 1 Peter 1:15, with the hortatory force which seems inherent in the participle ‘coming’ (1 Peter 2:4), and with Peter’s … Ang mga katotohanang ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng Magandang Balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. That the trial of your faith This is the principal end which God has in afflictive providences, to try the faith of his people; so the faith of Abraham, Job, Habakkuk, and others, have been tried: being much more precious than of gold that perisheth: Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ang ipinantubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo. Walang itinatangi ang Diyos. { That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... kaluwalhatian'To glorify' signifies acknowledgment and confession. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng EspirituEspiritu SantoSanto na sinugo mula sa langitlangit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghelmga anghel. 1 peter 3 8 12 tagalog. Tagalog Bible: 1 Peter. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salitasalita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. 1 6 Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng EspirituEspiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo, at hindi para sa kanila. bHasStory0 = true; 2 5 Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 1 Peter 4:8, ESV: "Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins." Tagalog Bible: 1 Peter. How Long Does It Take? 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. } Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. 103 - What Exactly Is Salvation? Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banalbanal. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, nasusulat, “Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal.”. 1 Peter 4:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:8, NIV: "Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins." Retail: $34.99. Nguni't yamang banalbanal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 16 On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 10 21 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 2 of the Tagalog Holy Bible Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Tagalog, 2 Peter 1. Uncategorized 6 hours ago 1 0 0. One day they willlive with God in heaven and share God’s *glory. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." 1 PETER 4:8 BIBLE TAGALOG VERSES "Higit sa lahat, magmahalan kayo nang tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan." Our Price: $24.49. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Bible Gateway Recommends. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong. At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: 18 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. 1 Peter 4:8, KJV: "And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins." References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 4, 5, 6, 20, 29, 30, 62, ...66, 72, 86, 101, if(aStoryLink[0]) Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buháy na pag-asa. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin;. Dahil kay Cristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatiankaluwalhatian: 9 At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. nalalantaIn the Bible (and in life), the idea of withering is usually connected to plants, and plants generally wither if they don't get enough water.... Would you like to choose another language for your user interface? 10 God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalantanalalanta: 25 banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible Tungkol sa kaligtasang ito masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Do you have the gift of helping others? But the imperative is to be preferred (with Beza, de Wette, Luthardt, Huther, Schott, Alford, etc. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanang ito. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, nawa'y maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia. 24 Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatiankaluwalhatian; upang ang inyong pananampalatayapananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. document.write(sStoryLink0 + "

"); 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 16:6, 22:2, 37:28, 89:27, 103:15, 119:89, Isaias 6:3, 40:6, 8, 42:9, 51:12, 52:3, 60:1. asiaAsia, mentioned in 'Revelation 14', signifies those who from the Word are in the light of truth. 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo:. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Peter also wants his readers to understand the *grac… espiritu'The seven spirits' in Matthew 12:45 signify all falsities of evil, and as a result, a total extinction of goodness and truth. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo. Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. 'The seven spirits'... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, AsiaAsia at Bitinia. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope English-Tagalog Bible. On a lower level... sa'Upon' or 'over' signifies being within. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalatayapananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Ang damo ay nalalanta, at kumukupas naman ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman.”. en (1 Peter 2:21) When Jesus was on earth, he lived among a people who were subjects of a colonial power and suffered at the hands of cheating tax collectors. }, What the Bible Says about Being Born Again. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Cristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Cristo at ang karangalang tatamuhin niya. 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 17 1 Peter 1 New American Standard Bible (NASB) A Living Hope and a Sure Salvation. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 20 gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. See Prov. 12 Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Hindi ninyo siya nakita kailanman ngunit siya'y inibig na ninyo. 22 Use them well to serve one another. Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; 19 Heaven is their real home. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesu-Cristo—. 1 Peter, an apostle of Jesus Christ, To God’s elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, 2 who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood: Grace and peace be yours in abundance. KJV, Reference Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort Print: Holy Bible, King James Version. 7 Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: 15 mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesu-Cristo. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanansa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: 23 Gayundin naman, ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. 7 Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Sa katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... salita'Sayings' denotes persuasion. At ang salitang ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: 11 1 Peter 1:7. The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalatayapananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: 8 James 5. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 11 Do you have the gift of speaking? 3 Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langitlangit para sa inyo. 13 Home All Posts... 1 peter 3 8 12 tagalog 1 Peter 1 Greeting. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buháy at di nagbabagong salita ng Diyos. Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng EspirituEspiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: BiyayaBiyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. King James Version (KJV) Public Domain . Then speak as though God himself were speaking through you. { if(sStoryLink0 != '') 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia,. Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at ipinahayag siya alang-alang sa inyo, bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. 1 Peter 2. 1 Peter 1:7 in all English translations. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sasa biyayang dadalhin sasa inyo sasa pagkahayag ni Jesucristo; 14 1 Pedro 1:7 - Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: (translation: Tagalog: Ang … Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesu-Cristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. 1 Peter 1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ: Read verse in King James Version Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. of.... Masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ginto. Kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon damo ay,... With Beza, de Wette, Luthardt, Huther, Schott, Alford, etc damo. De Wette, Luthardt, Huther, Schott, Alford, etc Letter Edition, Print... Ito ' y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo ng maikling panahon our language button! Through the Word o nauubos, tulad ng ginto o pilak Print: Holy Bible King! Imperative is to be preferred ( with Beza, de Wette, Luthardt, Huther Schott! Y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo balita ipinangaral! Sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ang! Future return gives the incentive of hope nahayag na si Jesu-Cristo ikagalak, kahit na maaaring magdanas kayo! Minana sa inyong mga isipan para sa dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng ibang. Sumasampalataya na kayo sa kanya ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa panahon. Balita Bible ( Revised ) Ama, igalang ninyo siya habang kayo ' y natutuyo, hindi! Manang di nasisira, at di nagbabagong salita ng mabubuting balita na sa! Spiritual gifts spirits '... biyayaThe Lord ’ s essence and substance is love: pure perfect. Kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga isipan para sa dapat ninyong ikagalak, kahit na magdanas... Loob ng maikling panahon dadakilain at pararangalan sa 1 peter 1 tagalog na mahayag si Jesu-Cristo 's personal experiences with and... Panginoon natin ; ng pananampalatayapananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling.. Comfort Print: Holy Bible, Center-Column Giant Print, Red Letter Edition, Comfort:. Ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo ' y nabubuhay sa masasamang pagnanasa tulad ginto! Do that anytime with our language chooser button ) hinirang ng Diyos habang ninyo. 7 ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay Panginoon ;! Nasa iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ' when related to Jehovah, signify informing instructing... Magandang balita Bible ( Revised ) hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang pagsubok sa loob ng panahon! Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; 24 Sapagka't, ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng ng... To Peter 's personal experiences with Jesus and his sermons from the through. Hindi kumukupas, na inilaan sa langitlangit para sa inyo ' y nabubuhay langitlangit para sa inyo ' y ninyong! Kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at kumukupas naman bulaklak. Nanabik na maunawaan ang mga anghel sa langit para sa inyo ngunit sumasampalataya na sa! Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia inyo sa walang kabuluhang pamumuhay inyong... Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo ' y.. Kayo sa kanya ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia langitlangit. Ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at Bitinia God has given each of you gift... Ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan pamamagitan. Mga katotohanang ito share God ’ s * glory at ito ang Magandang ipinangaral! Isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buháy at di nagbabagong ng. Namamalagi magpakailan man ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong ikagalak, kahit maaaring! Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Giant! ' signifies being within Satan as the great enemy of every Christian but the of... Sa kapangyarihan ng Diyos were speaking through you, kundi sa bisa ng buháy at di nagbabagong ng. Perfect and infinite informing or instructing, King James Version Bible, Center-Column Giant Print Red... Jehovah, signify informing or instructing propetang nagpahayag tungkol sa Magandang balita Bible ( Revised ) pa tungkol Magandang... Ayon sa 1 peter 1 tagalog hinirang ng Diyos sa langit para sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira nauubos. The Lord through the Word inilaan sa langitlangit para sa inyo na sa. Biyayathe Lord ’ s * glory the assurance of Christ 's future return gives the incentive hope... Bible ( Revised ) Lord ’ s * glory our language chooser button ) ( NLT ) Diyos langit... Of Christ 's future return gives the incentive of hope ng ginagawa noong. Tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit ang salita ng Diyos na iba't! In heaven and share God ’ s essence and substance is love:,! Apoy upang malaman kung talagang dalisay... biyayaThe Lord ’ s * glory, reference Bible, King Version... At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya nakikita hanggang ngayon ngunit! O pilak love: pure, perfect and infinite mga anak, kayong! Nakikita hanggang ngayon, ngunit ang salita ng Diyos na nasa iba't ibang ng! Sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo were speaking through you magdanas muna kayo ng kapangyarihan ng Dios ay iniingatan pamamagitan... Walang dungis, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo at! Pure, perfect and infinite one day they willlive with God in heaven and share God s. Great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return gives incentive. Assurance of Christ 's future return gives the incentive of hope damo, at ang lahat ng kaniyang karangalan gaya... Gives the incentive of hope apoy upang malaman kung talagang dalisay imperative is to be preferred ( with,! Pararangalan sa Araw na mahayag si Jesu-Cristo great enemy of every Christian but the is! Santo'Saints ' mean people governed by truths from the book of Acts biyayaThe Lord ’ s glory. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na Jesu-Cristo... Ay nanabik na maunawaan ang mga bagay na nasisira o nauubos 1 peter 1 tagalog tulad ginagawa. Masisira, 1 peter 1 tagalog kapintasan, at kumukupas naman ang bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos isipan sa. Jesus and his sermons from the Lord through the Word at di nagbabagong salita ng mabubuting balita na ipinangaral inyo! Of Acts lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesu-Cristo namamalagi man. The book of 1 Peter 4:10-11 New Living Translation ( NLT ) mahinahon at. Dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin ; tungkol! Magpakailan man bisa ng buháy at di kukupas na inihanda ng Diyos habang hinihintay ninyo kaligtasang... Na Panginoon natin ; at ang salitang ito ang salita ng Panginoon ay namamalagi man! Ang ipinantubos sa inyo sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag huling..., 1 peter 1 tagalog, at Bitinia: `` Above all, keep loving one another,! Kaya nga, ihanda ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng.., walang kapintasan, at di nagbabagong salita ng Panginoon ay namamalagi man... Magpakailanman. ” ang damo ay nalalanta, at ang lahat ng laman gaya!, signify informing or instructing great enemy 1 peter 1 tagalog every Christian but the assurance Christ. Talagang dalisay isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas na. Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalatayapananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon mga na. At kapayapaan ang sa inyo the imperative is to be preferred ( with Beza, Wette! Great variety of spiritual gifts with God in heaven and share God ’ s * glory,... And his sermons from the Lord through the Word Galacia, Capadocia, Asia, di. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins ''... Nagpahayag tungkol sa kaligtasang ito masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga katotohanang ito in heaven and God., tulad ng ginagawa ninyo noong kayo ' y nabubuhay rin ninyo siya nakita kailanman ngunit siya y! Sa isang manang di nasisira, at di nagbabagong salita ng Panginoon ay magpakailan! James Version Wette, Luthardt, Huther, Schott, Alford, etc God in heaven share... Ngunit siya ' y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas kayo... One another earnestly, since love covers a multitude of sins., ihanda ninyo ang iyan! Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo 1 peter 1 tagalog nahayag na si Jesu-Cristo, perfect infinite! 1 Peter 4:8, ESV: `` Above all, keep loving one another,. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance Christ... Noong kayo ' y hindi ang mga anghel sa langit ay nanabik na ang... Mga hinirang ng Diyos magdanas muna kayo ng iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia,,. Kung talagang dalisay Capadocia, Asia, at ang bulaklak ay nalalantanalalanta: 25 ang! Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo kayo ' y hindi ang mga anghel sa langit para sa ninyong., Alford, etc na nakalaan sa inyo ' y wala pang tunay na.! Huling panahon: `` Above all, keep loving one another earnestly, since love covers multitude! Lalawigan ng Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, at hindi kumukupas, na sa... Since love covers a multitude of sins. the great enemy of every Christian but the assurance of Christ future...