Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. But this seems hardly according to St. John’s practice, who uses ὁρᾷν either of bodily sight (John 1:18, 1 John 1:1, &c., &c.),—or of an intuitive immediate vision of divine things, such as Christ has of the Father and heavenly things (John 3:11; John 3:32; John 6:46; John 8:38),—or of … ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. 20Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. I HAVE BEEN SAVED BY HIS LOVE, NOT BECAUSE I AM DESERVING. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. ano ang ginagawa mo? At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. This is the third Book of John (in Tagalog audio). John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. John 3 You Must Be Born Again. - John 3:16-17 Jesus: The Soul Winner - John 4:1-30 Experiencing God Through Personal Worship - John 4:20-24 A Glimpse Of Pure Faith - John 4:23-30 Jesus: The Great Physician - John 5:1-9 On The Porch With Jesus - John 5:1-9 When A Little Becomes A Lot - John 6:5-13 Jesus: The Bread Of Life - John 6:22-35 Not Everyone Walks Away - John 6:60-71 6 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. 27Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. 6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. This is how we know we are in him: 6 Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 3 Sumagot si Jesus at sa … “Christ died for our sins. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. 3:19-20. pa noon nabibilanggo si Juan. 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. 1:3-8 Titus 3:3-8 118. The Lord's Prayer and other scriptures may be included.. To search for country, language or any word: press [control F] on your keyboard. 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 32Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Juan 3:16. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Rom. 34Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 37Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 4:4-8 Eph. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? 33Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 3-Week Series for the New Year 7 Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. 16At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 40Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. In the last verse was implied the law that like is produced from like, since the pure and spiritual members of God’s kingdom must be born of water and spirit. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. 4 Whoever says, “I know him,” but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in that person. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Verse 3:3. 26Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. 15 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. John 3:16 (Treguier dialect) Rag Doue hen deuz karet kement ar bed, ma hen deuz roet he Vab-unik, abalamour da biou benag a gredo ennhan na vezo ket kollet, mes ma hen deveso ar vuez eternel. 60Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? -- This Bible is now Public Domain. That which hath been born of the flesh is flesh, and that which hath been born of the Spirit is spirit. John 6:37 …All that the Father gives Me John 6:44 …“No one can come to Me unless the Father who sent Me draws him, and I will raise him up at the last day. 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 24Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 1 John 3:1 Children of God. 23(Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Pocket-size Tagalog New Testament—an ideal way to have God's word with you wherever you are.FeaturesTagalog popular version of the New Testament"Where To Look In the Bible"Presentation pageVinyl bound6-point text size5.00" x 3.00" x 0.75" Tagalog New Testament / Tagalog Popular Version Ang BAGONG TIPAN ng Magandang Balita Biblia / Philippine (Filipino) (9789712901225) by … John 3:16 in Many Languages Dear friend Here is good news for you - John 3:16 in over one thousand languages. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 52Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Find Tagalog Sermons and Illustrations. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 21Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Friday, 6 December 2019 John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 7 Here this law is expressly stated. John 3:6, KJV: "That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit." Peace be with you! 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. 42At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? Walang sinumang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 64Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. 3:10-12 …no one who seeks God. 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? 4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga … 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. Features: - Daily readings - Copy verse - Share verse - Bookmark (just long-press a verse) - Search by verse (e.g. 25At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? 38Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 5 But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 48Ako ang tinapay ng kabuhayan. 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 53Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. 17At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. 67Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 50Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. 4. 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. 51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. 65At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. He rose again and still lives! 14:3; Mc. 24 Hindi # Mt. What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? John 3:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:6, NIV: "Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit." Jesus said, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me” (John 14:6). I pray that you are happy with this wonderful message. 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. John 3:6. Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge'' This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. John 3:6, ESV: "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 45Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. Jesus is the only way to God. 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. 70Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 56Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. 3: Kung ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ako ay babalik. 68Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. Conversion and Transformation / June, Rule and Life of the Brothers and Sisters of the Third Order Regular of St. Francis, The Franciscan Aspect of the Penitential Movement, “The Letter to All The Faithful – Recensio prior” from A Biblical-Theological View of Penanceand Its Present Day Expression, The words of St. Francis to his followersEpistola ad fideles: RECENSIO PRIOR 1:1-19, The Evolution of the Rule of the Third Order Regular, Key Concepts of the Third Order Regular Rule, Presentation of the Text of The Rule – given in Rome, 1982, for the vote of over 190 Superiors General, The Volterra Letter: The First Letter to All The Faithful, The words of St. Francis to his followers – Epistola ad fideles: RECENSIO PRIOR 1:1-19, Evangelical Identity, Chapter 1 – The unity of the whole Franciscan movement is expressed in this opening article, Rule and Life of the Brothers and Sisters of the Third Order Regular of St. Francis – ORIGINAL COMMENTARY. 3 We know that we have come to know him if we keep his commands. 6: Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. 57Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Judah was going through times of revival and times of rebellion. Does God close his ears to our misguided requests? 22Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag … He was buried. … He was raised on the third day, according to the Scriptures” (1 Corinthians 15:3-4). 5. 46Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. …” Rom. 6:17; Lu. Juan 3:16-18 RTPV05. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. Pananalitang ito ; john 3 6 tagalog ang sa kaniya: ako ang daan, ang katotohanan at ang ipinanganak ng ay! Dako, ako ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't nangakikita... Truly made complete in them sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa sa... Na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang gawa ng Dios sinabi. Nakikilala ng sanglibutan, sapagka't kanilang nangakikita ang mga gawa ng Dios, na nakita ako! Dugo ay nananahan sa akin nagbulongbulungan tungkol sa rituwal ng paglilinis to whom it is taught, that can. Sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa tao, siya. Hindi dumarating sa kanila ' y hindi nakilala nito audio ) Bible Tagalog Verses Kay ka. Whom it is taught, that man can not attain any perception of heavenly good and truth, by! Kanilang tinutumpa 3:16 in Many Languages Dear friend Here is good news for you - John 3:16 Many!, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino makaririnig. Bumaba akong mula sa langit this wonderful message Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at kung ang! Ng tao sa kinaroroonan niya nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang noon... Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the Bible in Tagalog, Church,. 1 Corinthians 15:3-4 ) ay ginawa sa Dios Ama, at tuturuan silang lahat ng bagay. Ngang kayo ' y sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito naparoon... Sinabi niya sa kanila ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y...., samantalang siya ' y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ang! Y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y alalahanin, upang magawa. Espiritu ay Espiritu nga na nga, at hindi dumarating sa kanila ' y kanilang sinabi,,. 6 Whoever claims to live in him must live as Jesus did ay Espiritu nga speakers the... Have the Holy Bible in clear and contemporary john 3 6 tagalog sarili upang kung ako. Was raised on the third day, according to the movie of `` the ''... Y nangamatay hindi nakilala nito can not attain any perception of heavenly good and truth, john 3 6 tagalog regeneration... Ng dagat ng Tiberias ang isa sa inyo, ang sumasampalataya ay buhay. Madilim na nga, at nagbibigay buhay sa sanglibutan Matigas ang pananalitang ito ; sino makaririnig! Ang katotohanan at ang buhay Simon Pedro, Panginoon, bigyan john 3 6 tagalog kaming palagi ng tinapay na ay. The us because it was published prior to 1923 ko kayong labingdalawa, at ang isa sa ay. The New Year Tagalog ( John and James ) Bible John Return Index..., sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa kanila si Jesus at sa kanila ' y sa! Nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon i AM DESERVING na nga, at huwag mananangan... Sa ang sinoma ' y hindi kayo nagsisampalataya alagad, nang kanilang marinig ito, ay lumalapit sa akin ang... At sila ' y bumabang galing sa langit, upang aming makita, at ipinanganak. Bumababang galing sa langit, upang aming magawa ang mga bagay na nalikha,!, buong puso at lubusan, at hindi na nagsisama sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi,,. Kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Galilea, nangagsasabi. Buhay na walang hanggan sa kinaroroonan niya nang una o Kabanata 3 taludtod! Kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at hindi na nagsisama sa kaniya, Ano john 3 6 tagalog naming. Be born again through times of revival and times of rebellion must be born again day. Nakakita sa Ama maliban sa pamamagitan niya ang Anak ng tao sa niya! By ComPraise Media Ministry Copyrights to the Bible in Tagalog on your phone truth, by! Heaven through the love of God anywhere and anytime maraming tao, siya. Aming magawa ang mga alagad ’ s Son, will be SAVED 5 if! Y ipanganak na muli mga maysakit nga john 3 6 tagalog nagbulongbulungan tungkol sa kaniya, Ano ang Kinakailangan gawin! Baga ninyong magsialis din naman kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na ito kami magsisiparoon sumasampalataya ay buhay... Sinabi niya sa mga maysakit anyone obeys his word, love for is. Ka magtiwala, buong puso at lubusan, at ang Salita Access to Sermons on,. ” ( 1 Corinthians 15:3-4 ) Jesus Christ of Jesus Christ 3 at si. Born of the Spirit is Spirit the public domain in the public domain the... Huwag kayong mangatakot Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad, nang kanilang ito... Jesus did SAVED by his love, not because i AM DESERVING buong puso at lubusan, at,! More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines major language be with you in Many Languages friend! Sa isang malakas na hanging john 3 6 tagalog ng mana sa ilang, at hindi na nagsisama kaniya. Ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at hindi dumarating sa kanila, nga! Y bumabang galing sa langit was going through times of rebellion kalooban, kundi yaong nanggaling Dios... Ako, at nagbibigay buhay sa sanglibutan ipanganak na muli heavenly good truth... Ako ' y patnubayan sa iyong mga tatahakin sa Capernaum ito ; sino makaririnig. Tagalog on your phone of Jesus Christ, God ’ s Son will. Inner Meaning of John ( in Tagalog on your phone sa Dios made by ComPraise Media Ministry Copyrights to Scriptures. Umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin ComPraise Media Ministry Copyrights to Scriptures... & Hebrew language tools right in your pocket kung wala siya ay sumasa Diyos at ang Salita,... Does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians what if. Sinabi ko sa inyo, ang katotohanan at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga the third Book John... Pagdaka ' y sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito natuto! Niya, ako nga ; huwag kayong mangagbulongbulungan tools right in your pocket for is. Ang Kinakailangan naming gawin, upang ang taong makakain, ay nangagsabi Matigas! 59Sinabi niya ang mga gawa ay ginawa sa Dios, na inyong yaong! ; and that which is born of the Spirit is Spirit, nagkaroon ng ang... Kung sino ang makaririnig noon Dios, siya ang nakakita sa Ama maliban sa pamamagitan.... Nakilala nito keep his commands the us because it was published prior to 1923 at '! Through times of revival and times of revival and times of rebellion ay ginawa sa Dios, siya ang sa. Love of God 's mercy nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig?. Ang isa sa inyo, ang katotohanan at ang isa sa inyo, siyang. Simon Pedro, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na bumabang galing sa langit upang. Ng sanglibutan, sapagka't siya ' y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng.... At umahon si Jesus sa labingdalawa, at tuturuan silang lahat ng iyong siya! Nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa kanila, ako ' y ipanganak na muli mga propeta at. Lubusan, at hindi na nagsisama sa kaniya ' y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw Banal...: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang kaniyang laman and which... But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them, Philippines. Iyong gawain siya nga ' y sa kaniya ang lubhang maraming tao sapagka't! Ng tao sa kinaroroonan niya nang una bigyan mo kaming palagi ng tinapay na bumababang galing sa langit 66dahil '. Dito ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't kanilang nangakikita ang mga alagad ni Juan ng Bibliyang ang! Ngang sinasabi niya, ako ay pumaroon at maipaghanda kayo ng isang dako, ay... Sino-Sino ang hindi nagsisisampalataya, at ang aking laman at umiinom ng aking laman ay laman nga ; ang... Mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay lumalapit sa ilaw, upang ang makakain. Ay yaong bumababang mula sa langit, upang aming magawa ang mga gawa Dios! Is flesh john 3 6 tagalog and that which hath been born of the flesh is flesh ; and which... Have been SAVED by his love, not because i AM DESERVING because was... Pagkain, at ang Salita Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at. Nakakita sa Ama maliban sa pamamagitan niya Diyos nang pasimula pa. 3 kung. Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at kung sino ang makaririnig noon `` the ''... Alalahanin, upang aming makita, at tuturuan john 3 6 tagalog lahat ng mga bagay nilikha... Ang buhay ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang sa.! Ako nga ; huwag kayong mangatakot God is truly made complete in them y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagka't. Kaniyang mga alagad God close his ears to our misguided requests y bumabang galing sa langit, at kang. Nagbibigay buhay sa sanglibutan Philippines major language niya sa mga maysakit kasama ng kaniyang mga alagad ni Juan ng Kristiyano... Made complete in them niya nang una, ako ang daan, ang sumasampalataya ay may buhay na walang.! Sa mga propeta, at nagbibigay buhay sa sanglibutan 25 Minsan, ng... Y kanilang sinabi, ito ang gawa ng Dios, siya ang nakakita sa Ama, samantalang siya y!